تازه های فارسی

تازه های فارسی
لیست کتب فارسی موجود در فهرستگان کتابخانه که در سالهای 90 و 91 خریداری شده است


AC
(کلیات)

ک‍ش‍ک‍ول‌ ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌

ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۰

ک‍ش‍ک‍ول‌ م‍ح‍س‍ن‍ی‌

م‍ح‍س‍ن‍ی‌ک‍ب‍ی‍ر، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌

۱۳۸۹


BF
(روانشناسی)

ت‍غ‍ی‍ی‍ر رف‍ت‍ار و رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ا و روش‍ه‍ا

س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر

۱۳۹۱

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ع‍ب‍ی‍رخ‍واب‌: ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌

م‍طی‍ع‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

۱۳۹۰

زم‍ی‍ن‍ه‌ی‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ل‍ی‍گ‍ارد

۱۳۹۰

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ارت‍ق‍اء س‍لام‍ت‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌

زارع‍ی‌پ‍ور، م‍رادع‍ل‍ی‌

۱۳۹۰

ت‍ق‍وی‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌

م‍ی‍رزا ب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۰

پ‍ن‍ج‌ ق‍ان‍ون‌ ف‍ک‍ر

ب‍راون‌، م‍ری‌ ت‍ی‌

۱۳۹۰

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌: اس‍ت‍رس‌، وس‍واس‌، ت‍رس‌

ح‍س‍ام‌زاده‌، م‍ن‍ص‍وره‍م‍ای‍ون‌

۱۳۹۰

راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ وی‍ژه‌ آم‍وزش‍گ‍ران‌ س‍لام‍ت‌، م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ....

۱۳۹۰

ارت‍ب‍اطات‌ ان‍س‍ان‍ی‌

ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر

۱۳۹۰

ق‍ان‍ون‌ ه‍ش‍ت‍اد/ ب‍ی‍س‍ت‌:راز دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ چ‍ی‍زه‍ای‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ا ت‍لاش‌ ک‍م‍ت‍ر

ک‍اچ‌، ری‍چ‍ارد م‌

۱۳۹۰

ق‍درت‌ ت‍م‍رک‍ز آن‍چ‍ه‌ م‍وف‍ق‌ت‍ری‍ن‌ اف‍راد دن‍ی‍ا م‍ی‌دان‍ن‍د

ک‍ن‍ف‍ی‍ل‍د، ج‍ک‌

۱۳۹۰

زب‍ان‌ ب‍دن‌ راز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ش‍ی‍وه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از زب‍ان‌ ب‍دن‌ ب‍رای‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ اه‍داف‌ و آرزوه‍ا

ل‍وی‍س‌، دی‍وی‍د

۱۳۹۰

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د (۱)(۲)

ل‍طف‌آب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۰

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‌: چ‍گ‍ون‍ه‌ ف‍رزن‍دان‍ی‌ ش‍اد داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍ی‍م‌

ه‍ارت‍ل‍ی‌- ب‍روئ‍ر، ال‍ی‍زاب‍ت‌

۱۳۹۰

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ع‍ادت‌

ک‍ل‍ی‍ب‍ورن‌، ج‍ی‍م‍ز

۱۳۸۹

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ار

س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

۱۳۸۹

م‍س‍ائ‍ل‌ زن‍دگ‍ی‌ واق‍ع‍ی‌ اع‍ت‍م‍اد و ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ (چ‍گ‍ون‍ه‌ ح‍س‌ خ‍ود ارزش‍م‍ن‍دی‌ رادر خ‍ود اف‍زای‍ش‌ ده‍ی‍م‌)

ه‍اوس‌ه‍ول‍د، ن‍ی‍ک‍ی‌

۱۳۸۹

ارت‍ب‍اط و پ‍وی‍ای‍ی‌ در گ‍روه‌

ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، ک‍ی‍اوش‌

۱۳۸۹

ق‍ورب‍اغ‍ه‌ را ق‍ورت‌ ب‍ده‌! ۲۱ روش‌ م‍ف‍ی‍د ب‍رای‌ ت‍رک‌ ت‍ن‍ب‍ل‍ی‌

ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌

۱۳۸۹

ن‍ام‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از ی‍ک‌ دوس‍ت‌: چ‍گ‍ون‍ه‌ در زن‍دگ‍ی‌ ک‍ام‍ی‍اب‌ ش‍وی‍م‌

راب‍ی‍ن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌

۱۳۸۹

راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌

ن‍واب‍ی‌ ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌

۱۳۸۹

ق‍درت‌ : ای‍ن‌ ن‍ی‍رو س‍ب‍ب‌ ک‍م‍ال‌ ه‍م‍ه‌ی‌ ام‍ور ه‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‌

ب‍رن‌، رون‍دا

۱۳۸۹

ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌ ش‍ی‍ن‌: در پ‍ن‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ ک‍ام‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ازی‌ زن‍دگ‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ آن‌ ک‍لام‌:ع‍ص‍ای‌ م‍ع‍ج‍ره‌گ‍ر ن‍ف‍وذ کلام

ش‍ی‍ن‌، ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌

۱۳۸۹

اع‍ج‍از م‍ث‍ب‍ت‌ان‍دی‍ش‍ی‌

ف‍راح‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۳۸۹

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رن‍گ‍ه‍ا (م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ و ق‍اب‍ل‌ ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ ب‍رای‌ ع‍م‍وم‌)

ل‍وش‍ر، م‍اک‍س‌

۱۳۸۹

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌

وی‍ت‍ن‌، وی‍ن‌

۱۳۸۸

آزم‍ون‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ی‍ل‍گ‍ارد ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رد، م‍ه‍دی‌

۱۳۸۸

ت‍وج‍ه‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ه‍ارت‌ ح‍رک‍ت‍ی‌

ول‍ف‌، گ‍اب‍ری‍ل‌

۱۳۸۸

ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، دب‍ی‍ران‌ و م‍درس‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌

آل‍ن‌، ج‍ن‌

۱۳۸۸


BJ
(اخلاق)

۱۰۰ق‍ان‍ون‌ زن‍دگ‍ی‌

ت‍م‍پ‍لار، ری‍چ‍ارد

۱۳۹۰

س‍وپ‌ ج‍وج‍ه‌ ب‍رای‌ روح‌ دخ‍ت‍ران‌ و پ‍س‍ران‌: داس‍ت‍ان‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌، ع‍ش‍ق‌ و آم‍وزش‌

۱۳۸۹

ک‍ت‍اب‌ ک‍وچ‍ک‌ خ‍رد: زن‍دگ‍ی‌ از دری‍چ‍ه‌ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌

ش‍اه‍پ‍روی‍زی‌، ش‍اه‍رخ‌

۱۳۸۸


BL
(مذاهب)

خ‍دا ح‍ق‍ی‍ق‍ت‍ی‌ در اع‍م‍اق‌ وج‍ود ان‍س‍ان‌: ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از آث‍ار وی‍ن‌ دای‍ر

۱۳۹۰

س‍وپ‌ ج‍وج‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ روح‌: ۷۰ داس‍ت‍ان‌ ب‍رای‌ گ‍ش‍ای‍ش‌ ق‍ل‍ب‌ و ن‍ش‍اط روح‌

ک‍ن‍ف‍ی‍ل‍د، ج‍ک‌

۱۳۸۹


BP
(اسلام و عرفان)

ک‍ارب‍رد ت‍ع‍ال‍ی‍م‌ اس‍لام‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌

خ‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ح‍ام‍درض‍ا

۱۳۹۱

آش‍ت‍ی‌ ب‍ا خ‍دا از طری‍ق‌ آش‍ت‍ی‌ ب‍ا خ‍ود راس‍ت‍ی‍ن‌

طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر

۱۳۹۰

ه‍ن‍ر م‍ردن‌

طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر

۱۳۹۰

ج‍ای‍گ‍اه‌ ج‍ن‌، ش‍ی‍طان‌ و ج‍ادوگ‍ر در ع‍ال‍م‌

طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر

۱۳۹۰

ک‍ی‍م‍ی‍ای‌ س‍ع‍ادت‌: ن‍م‍ون‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ و ک‍م‌ن‍ظی‍ر ن‍ث‍ر و ش‍ی‍وه‌ ن‍گ‍ارش‌ اخ‍لاق‌ در س‍ده‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ه‍ج‍ری‌ م‍طاب‍ق‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر س‍ده‌ ه‍ش‍ت‍م‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌ و ک‍ه‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌

غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د

۱۳۹۰

م‍ع‍راج‌ال‍س‍ع‍اده‌

ن‍راق‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌

۱۳۹۰

گ‍ل‍ب‍رگ‌ زن‍دگ‍ی‌۲ : (گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ دوران‌ ع‍ق‍د و آغ‍از زن‍دگ‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍ه‌ س‍ی‍م‍ا)

ده‍ن‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۰

ان‍ت‍خ‍اب‌ ه‍م‍س‍ر

ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۱۳۹۰

ری‍ح‍ان‍ه‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ی‍ا، ف‍رزن‍د ص‍ال‍ح‌

م‍ی‍خ‍ب‍ر، س‍ی‍م‍ا

۱۳۹۰

ص‍ل‍وات‌ ب‍ر پ‍ی‍ام‍ب‍ر ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ ع‍ام‍ل‌ ق‍دس‍ی‌ ش‍دن‌ روح‌

طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر

۱۳۹۰

ب‍ص‍ی‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ در ری‍ش‍ه‌ی‍اب‍ی‌ آف‍ات‌ ح‍ذف‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ از م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‌: ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا ال‍س‍لام‌ در م‍س‍ج‍د م‍دی‍ن‍ه‌ و ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا ال‍س‍لام‌ ب‍ا زن‍ان‌ م‍ه‍اج‍ر و ان‍ص‍ار

طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر

۱۳۹۰

م‍اه‌ رج‍ب‌ م‍اه‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ ش‍دن‌ ب‍ا خ‍دا

طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر

۱۳۹۰

ف‍رزن‍دم‌ ای‍ن‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ای‍د ب‍ود

طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر

۱۳۹۰

آن‍گ‍اه‌ ک‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍وچ‌ م‍ی‌ش‍ود (گ‍ذر از س‍اح‍ت‌ ع‍ل‍م‌ ح‍ص‍ول‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‌ ح‍ض‍وری‌)

طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر

۱۳۹۰

ت‍اری‍خ‌ ان‍ب‍ی‍اء ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ " ح‍ی‍وةال‍ق‍ل‍وب‌ "

م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

۱۳۹۰

ح‍ل‍ی‍ه‌ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌: در آداب‌ و س‍ن‍ن‌ و اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌

م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

۱۳۸۹

ف‍ض‍ائ‍ل‌ ن‍وروز در ادب‍ی‍ات‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، م‍ح‍م‍ود

۱۳۸۹

ک‍رام‍ات‌ و ح‍ک‍ای‍ات‌ ع‍اش‍ق‍ان‌ خ‍دا

ح‍اج‍ی‌زاده‌، ج‍ب‍رائ‍ی‍ل‌

۱۳۸۹

ج‍اذب‍ه‌ و داف‍ع‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌

۱۳۸۹

زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ه‍ل‍ول‌گ‍ن‍اب‍ادی‌ : ه‍م‍راه‌ ب‍ا گ‍زی‍ده‌ب‍اص‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر

۱۳۸۹

ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍وض‍وع‍ی‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

۱۳۸۹


DSR
(تاریخ)

خ‍اک‍ه‍ای‌ ن‍رم‌ ک‍وش‍ک‌ خ‍اطرات‌ :خ‍ان‍واده‌ و ه‍م‍رزم‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د

ع‍اک‍ف‌، س‍ع‍ی‍د

۱۳۹۱

ت‍اری‍خ‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌

ک‍س‍روی‌،اح‍م‍د

۱۳۹۰

۵۷س‍ال‌ دل‍ه‍ره‌ و اض‍طراب‌: ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ه‍ا ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍رح‍ی‌ اج‍م‍ال‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ م‍ش‍اه‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د

ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

۱۳۹۰

س‍ف‍ره‍ای‌ رض‍اش‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ه‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ و م‍ازن‍دران‌

رض‍اپ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌

۱۳۹۰

خ‍اطرات‌ ع‍زت‌ ش‍اه‍ی‌

ش‍اه‍ی‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌

۱۳۹۰

ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر

ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

۱۳۸۹

ت‍ی‍م‍ور ل‍ن‍گ‌

ل‍م‍ب‌، ه‍ارول‍د

۱۳۸۹

ت‍اری‍خ‌ ایران‌ ق‍ب‍ل‌ از اس‍لام‌

پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌

۱۳۸۹

ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا اس‍لام‌

گ‍ی‍رش‍م‍ن‌، روم‍ن‌

۱۳۸۹

ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌

-۱۳۸۸

ن‍ادرش‍اه‌

رض‍ازاده‌ ش‍ف‍ق‌، ص‍ادق‌

۱۳۸۸

ره‌ ت‍وش‍ه‌ ک‍م‍ال‌: ج‍وان‍ان‌ و ت‍ه‍ذی‍ب‌ ن‍ف‍س‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)

م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌

۱۳۸۸

ق‍ل‍م‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌: ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍وض‍وع‍ی‌ وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ی‍دان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ش‍ت‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۸۸


G
(جغرافیا ، مردم شناسی)

[ Arc GISآرک‌ ج‍ی‌.آی‌.اس‌] ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ آب‌ ش‍ه‍ری‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌

اس‍ک‍ن‍دری‌، س‍ع‍ی‍د

۱۳۹۰

زی‍س‍ت‍ن‌ در م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

م‍ی‍ل‍ر، ج‍ورج‌ ت‍ای‍ل‍ر

۱۳۹۰

س‍ف‍ر ب‍ه‌ س‍لام‍ت‌: ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، ای‍م‍ن‍ی‌ در س‍ف‍ر، ب‍ه‍داش‍ت‌ در س‍ف‍ر

ق‍ادری‌ ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۳۸۹

م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ [ (GIS)ج‍ی‌.آی‌.اس‌]

۱۳۸۹

دای‍رةال‍م‍ع‍ارف‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ن‍دری‌ - دری‍ای‍ی‌

۱۳۸۸-

اس‍رار ک‍ش‍ت‍ی‌ه‍ا، در اع‍م‍اق‌ دری‍اه‍ا

پ‍ل‍ت‌، ری‍چ‍ارد

۱۳۸۸


H – HA
(علوم اجتماعی وآمار)

روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر

۱۳۸۸

آم‍ار اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ ت‍ک‌ م‍ت‍غ‍ی‍ری‌

س‍رم‍د، زه‍ره‌

۱۳۸۸

م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آم‍ار

طال‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

۱۳۸۸

رگ‍رس‍ی‍ون‌ و ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

م‍ای‍ل‍ز، ج‍رم‍ی‌

۱۳۸۸


HB
(نظریه های اقتصاد)

ن‍ظری‍ه‌ اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد

ف‍رگ‍وس‍ن‌، چ‍ارل‍ز

۱۳۹۰

م‍ب‍ان‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌

گ‍ج‍رات‍ی‌، دام‍ودار

۱۳۹۰

ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌

س‍ی‍د م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۹۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

زن‍ج‍ان‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌

۱۳۹۰

روشه‍ای‌م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ج‍م‍ع‍ی‍ت‌(ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍اروری‌ وم‍رگ وم‍ی‍ر)

س‍رای‍ی‌، ح‍س‍ن‌

۱۳۹۰

ت‍ئ‍وری‌ اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد: ( ت‍ق‍رب‌ ری‍اض‍ی‌) ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ مربوط

ه‍ن‍درس‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز م‍ی‍چ‍ل‌

۱۳۸۹


HD
(مدیریت)

م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌

رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۰

م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌

اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ن‌

۱۳۹۰

م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌: ان‍ج‍ام‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ار در ک‍م‍ت‍ری‍ن‌ زم‍ان‌ م‍م‍ک‍ن‌

ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌

۱۳۸۹

راه‌ اپ‍ل‌: ۱۲ درس‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ از ن‍وآورت‍ری‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ دن‍ی‍ا

ک‍روک‍ش‍ن‍ک‌، ج‍ف‍ری‌ ال‌.

۱۳۸۹

م‍ش‍ک‍ل‌ گ‍ش‍ای‍ی‌ از ف‍رآی‍ن‍د

اس‍پ‍رول‌، راب‍رت‌

۱۳۸۸

م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ و ای‍م‍ن‍ی‌

آزاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

۱۳۸۸


HM-HV
(جامعه شناسی)

ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

ام‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر

۱۳۹۱

م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ک‍وه‍ن‌، ب‍روس‌

۱۳۹۰

ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

اس‍م‍ی‍ت‌، آل‍ف‍رد گ‍ود

۱۳۹۰

۱۰۰ق‍ان‍ون‌ ع‍ش‍ق‌: رواب‍ط زن‍اش‍وی‍ی‌ ، خ‍ان‍واده‌ و دوس‍ت‍ان‌

ت‍م‍پ‍لار، ری‍چ‍ارد

۱۳۹۰

آرام‍ش‌ در ح‍ض‍ور ف‍رزن‍دان‌

م‍ک‍ی‌، گ‍ری‌

۱۳۹۰

پ‍وی‍ای‍ی‌ گ‍روه‌

ف‍ورس‍ای‍ت‌، دان‍ل‍س‍ون‌ آر

۱۳۹۰

ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌

۱۳۹۰

ح‍رف‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ زن‍ان‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌

۱۳۹۰

ف‍ق‍ط م‍ردان‌ ب‍خ‍وان‍ن‍د: چ‍ه‌ چ‍ی‍زه‍ای‌ راب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍رد لازم‌ اس‍ت‌ از دن‍ی‍ای‌ درون‍ی‌ زن‍ان‌ ب‍دان‍ی‍م‌

ف‍ل‍ده‍ان‌، ش‍ان‍ت‍ی‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌

۱۳۹۰

۱۲۵ن‍ک‍ت‍ه‌ ک‍وچ‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌: آن‍چ‍ه‌ زن‍ان‌ دوس‍ت‌ دارن‍د م‍ردان‌ ب‍دان‍ن‍د؟ ب‍رای‌ آق‍ای‍ان‌

دی‌ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا

۱۳۹۰

ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دون‌ ف‍ری‍اد( ش‍ی‍وه‌ای‌ م‍ت‍ح‍ول‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍رای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍دان‌ ب‍ا ح‍ف‍ظ خ‍ون‍س‍ردی‌)

ران‍ک‍ل‌، ه‍ال‌ ادوارد

۱۳۹۰

ن‍س‍ی‍م‌ م‍ه‍ر: پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ رادیو

ده‍ن‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۰

آی‍ا ت‍و ن‍ی‍م‍ه‌ گ‍م‍ش‍ده‌ م‍ن‌ ه‍س‍ت‍ی‌؟

دی‌ ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا

۱۳۹۰

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌

ح‍ج‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

۱۳۸۹

ارت‍ب‍اط ش‍ن‍اس‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (م‍ی‍ان‌ ف‍ردی‌، گ‍روه‍ی‌، ج‍م‍ع‍ی‌)

م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌ راد، م‍ه‍دی‌

۱۳۸۹

م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ق‍رائ‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌

۱۳۸۹

آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌(راه‍ب‍رده‍ا / ت‍دب‍ی‍ره‍ا)

ه‍ادی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۸۹

ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

ب‍رب‍ری‍ان‌ ، اک‍ب‍ر

۱۳۸۹

ج‍م‍ع‍ی‍ت‌، س‍لام‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ارداری‌

س‍ل‍طان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۸۹

رازه‍ای‌ ع‍ش‍ق‌ورزی‌

دی‌ آن‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا

۱۳۸۹

م‍ادر ی‍ک‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ ب‍رای‌ پ‍رورش‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍دم‌

ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر

۱۳۸۹

ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ای‍دز و ض‍م‍ائ‍م‌ دی‍گ‍ر ج‍دی‍دت‍ری‍ن‌ س‍رف‍ص‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ واح‍د درس‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ ...

س‍ی‍ادت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

۱۳۸۹

ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

م‍ه‍راب‍ی‍ان‌، ف‍ردی‍ن‌

۱۳۸۹

ب‍ه‍داش‍ت‌ و م‍ش‍اوره‌ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

ن‍وائ‍ی‍ان‌، اف‍س‍ان‍ه‌

۱۳۸۹

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌

ج‍ان‍ش‍اه‍ی‌ ف‍رد، س‍ع‍ی‍د

۱۳۸۹

ف‍ق‍ط وال‍دی‍ن‌ ب‍خ‍وان‍ن‍د: (وال‍دی‍ن‌ چ‍ه‌ چ‍ی‍زه‍ای‌ را ب‍ای‍د از دن‍ی‍ای‌ درون‍ی‌ ف‍رزن‍دان‌ ب‍دان‍ن‍د؟)

ف‍ل‍ده‍ان‌، ش‍ان‍ت‍ی‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌

۱۳۸۹

س‍وپ‌ ج‍وج‍ه‌ ب‍رای‌ روح‌ ه‍م‍س‍ران‌: داس‍ت‍ان‌ه‍ای‍ی‌ ای‍ده‌آل‌ ب‍رای‌ زن‍دگ‍ی‌

۱۳۸۹

م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر ب‍رای‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ ی‍اری‌ ده‍ن‍ده‌ (م‍ش‍اوران‌، م‍ددک‍اران‌، روان‌ش‍ن‍اس‍ان‌...)

م‍اس‌،ب‍رن‍ارد

۱۳۸۹

ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ام‍داد، ن‍ج‍ات‌ وح‍ری‍ق‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ ، دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍م‍ام‍ی‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ ام‍داد و ن‍ج‍ات‌ ب‍ه‌ وی‍ژه‌ آت‍ش‌ن‍ش‍ان‍ان‌

ب‍اب‍ام‍رادی‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۸۹

ن‍ف‍ی‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌

ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا

۱۳۸۹

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ه‍ا و ت‍وان‍س‍ازم‍ان‍ی‌

گ‍ل‍ش‍ن‌، م‍ح‍م‍د رس‍ول‌

۱۳۸۸

س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ م‍ت‍ول‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ در ای‍ران‌

طال‍ب‌، م‍ه‍دی‌

۱۳۸۸

ک‍ودک‌ و خ‍ی‍س‌ ن‍ک‍ردن‌

ک‍ن‍دی‌، م‍ی‍چ‍ل‌

۱۳۸۸

ک‍ودک‌ و غ‍ذا خ‍وردن‌

ک‍ن‍دی‌، م‍ی‍چ‍ل‌

۱۳۸۸

ارت‍ب‍اطات‌ در م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ل‍ی‍ش‍م‍ن‌، ج‍وی‍س‌

۱۳۸۸

اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌

رض‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌

۱۳۸۸


KMH
(حقوق)

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍ف‍اظت‌ از م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ای‍ران‌ (ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ و ه‍م‍راه‌ ب‍ا دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍وض‍وع‍ی‌)

س‍اع‍د، ن‍ادر

۱۳۸۹

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور(س‍ال‌۱۳۸۸

۱۳۸۸

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، داروی‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌

۱۳۸۸


LB
(نظریه های تربیتی)

روش‍ه‍ا، ف‍ن‍ون‌ و ال‍گ‍وه‍ای‌ ت‍دری‍س‌

ص‍ف‍وی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌

۱۳۹۰

ال‍گ‍وه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌: اب‍زاره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍دری‍س‌

ج‍وی‍س‌، ب‍روس‌ آر.

۱۳۹۰

روش‌ ت‍دری‍س‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ( آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ا و راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر)

ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌

۱۳۹۰

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‌ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌(اح‍دی‍ان‌-ف‍ردان‍ش‌-ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌) ج‍ه‍ت‌ آگ‍اه‍ی‌ در ک‍ن‍ک‍ور...‌

ب‍اب‍ای‍ی‌ ح‍ی‍درآب‍ادی‌، اک‍ب‍ر

۱۳۹۰

طراح‍ی‌ ن‍ظام‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌: ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ و طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌

ای‌. ج‍ی‌. رم‍ی‌ زف‍س‍ک‍ی‌

۱۳۹۰

ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د در آم‍وزش‌

ذوف‍ن‌، ش‍ه‍ن‍از

۱۳۹۰

م‍ق‍دم‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌

ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

۱۳۹۰

م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌

ف‍ردان‍ش‌، ه‍اش‍م‌

۱۳۹۰

م‍ق‍دم‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌

اح‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۹۰

راه‍ب‍رده‍ا و ف‍ن‍ون‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌

ل‍ش‍ی‍ن‌، س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ا ب‍ی‌.

۱۳۹۰

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌

ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌

۱۳۹۰

چ‍گ‍ون‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍روری‌ ان‍ج‍ام‌ ده‍م‌؟: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌، پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍ق‍الات‌ م‍روری‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌

آوی‍ارد، ه‍ل‍ن‌

۱۳۹۰

چ‍گ‍ون‍ه‌ طرح‌ درس‌ ب‍ن‍وی‍س‍م‌

ص‍اب‍ری‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۹۰

روش‌ه‍ا و ف‍ن‍ون‌ ت‍دری‍س‌

رس‍ت‍م‍ی‌، س‍ارا

۱۳۸۹

راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍دری‍س‌ (ف‍ن‍ون‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ا)

م‍رت‍ض‍وی‌زاده‌، ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌

۱۳۸۹

ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌

ع‍م‍ران‍ی‌ س‍اروی‌، ب‍ه‍اره‌

۱۳۸۹

روش‍ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و م‍طال‍ع‍ه‌

س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر

۱۳۸۹

ارزی‍اب‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌ و ای‍ران‌

پ‍ازارگ‍ادی‌، م‍ه‍رن‍وش‌

۱۳۸۹

آزم‍ون‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ا وی‍ژه‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍ق‍اطع‌ و رش‍ت‍ه‌ه‍ا: م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر...

پ‍ورم‍ع‍ی‍ن‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

۱۳۸۹

اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍گ‍ارش‌ م‍ق‍الات‌ ISI ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ی‌ APA

ح‍س‍ن‍ل‍و، ح‍م‍ی‍درض‍ا

۱۳۸۹

ن‍ی‍م‌ ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ض‍واب‍ط پ‍وش‍ش‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌

ق‍وی‌، ن‍ی‍ره‌

۱۳۸۹

م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌

ج‍ان‌ب‍زرگ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

۱۳۸۹

م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌

ف‍ی‍وض‍ات‌، ی‍ح‍ی‍ی‌

۱۳۸۹

م‍ق‍دم‍ات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌

م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌

۱۳۸۹

ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌: ن‍ظرگ‍اه‍ه‍ا، روی‍ک‍رده‍ا و چ‍ش‍م‌ ان‍دازه‍ا

م‍ه‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود

۱۳۸۹

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌

ب‍ازرگ‍ان‌ ه‍رن‍دی‌، ع‍ب‍اس‌

۱۳۸۹

روش‌ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ف‍دراس‍ی‍ون‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

اس‍ع‍دی‌، ن‍گ‍ار

۱۳۸۹

م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍رای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍وث‍ر

ه‍ل‍ی‍ر، رج‍ی‍ن‍ا

۱۳۸۸


LC
(تعلیم و تربیت)

ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌، س‍ن‍ج‍ش