كتابخانه هاي دانشگاه

كتابخانه هاي دانشگاه

كتابخانه مركزي در راستاي اهداف بلندمدت و آتي خود جهت اطلاع رساني بهينه و موثر و نيز لزوم سهولت دسترس پذيري منابع اقدام به تاسيس و حمايت از كتابخانه هاي وابسته به خود گرفت تا مراجعين خود را در جغرافيايي وسيعتر و متنوع تر تحت پوشش خدمات خود قرار دهد . كه در مجموع 8 كتابخانه وابسته را مي توان بدين شرح توصيف نمود .

مساحت نيروي انساني امكانات جانبي آدرس تعداد منابع معرفي كتابخانه
22 مترمربع 1نفر 6دستگاه رایانه گناباد-معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه 680 نسخه کتابخانه مرکز مطالعات، توسعه EDCآموزش علوم پزشکی 
120مترمربع 1 نفر 4دستگاه رایانه گناباد – خ ناصر خسرو – بيمارستان 22 بهمن 2812 نسخه كتابخانه بيمارستان 22 بهمن
44 مترمربع 1نفر 4دستگاه رایانه بيدخت – بيمارستان 15 خرداد 2796 نسخه كتابخانه بيمارستان 15 خرداد
60 مترمربع 1نفر 4دستگاه رایانه گناباد-معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه 2435 نسخه كتابخانه مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت
12 مترمربع 1نفر 8دستگاه رایانه گناباد– خ شوريده– مركز بهداشت شهرستان- خوابگاه ناصری 700 نسخه كتابخانه خوابگاه ناصری
12 مترمربع 1نفر 12دستگاه رایانه گناباد– معاونت آموزشي دانشگاه- خوابگاه فجر 800 نسخه كتابخانه خوابگاه فجر1
15 مترمربع 1نفر 4دستگاه رایانه گناباد– معاونت آموزشي دانشگاه- خوابگاه فجر 800نسخه كتابخانه خوابگاه فجر2
12 مترمربع 1نفر 2دستگاه رایانه گناباد –خ غفاری – غفاری 6 - کوچه 1/1– خوابگاه الزهرا 500 نسخه كتابخانه خوابگاه الزهرا


تاریخ:
1391/04/29
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal