پورتال کتابخانه دانشگاه های علوم پزشکی

پورتال کتابخانه دانشگاه های علوم پزشکی
 پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 

ردیف

نام دانشگاه

کتابخانه های مرکزی  

1

اراک

http://lib.arakmu.ac.ir

2

ارتش

http://www.ajaums.ac.ir

3

اردبیل

http://www.arums.ac.ir/library/fa

4

ارومیه

http://library.umsu.ac.ir

5

اصفهان

http://www.lib.mui.ac.ir

6

انستیتو پاستور

http://fa.pasteur.ac.ir

7

اهواز

http://centrallib.ajums.ac.ir

8

ایران

http://clib.iums.ac.ir

9

ایرانشهر

http://78.38.114.150

10

ایلام

http://libportal.medilam.ac.ir

11

آبادان

http://abadanums.ac.ir

12

بابل

http://lib.mubabol.ac.ir

13

بجنورد

http://nkums.ac.ir

14

البرز

http://book.abzums.ac.ir

15

بقیه ا...

http://www.bmsu.ac.ir

16

بم

http://www.mubam.ac.ir

17

بندر عباس 

http://clib.hums.ac.ir

18

بوشهر

http://lib.bpums.ac.ir

19

بهبهان

http://centlib.ajums.ac.ir

20

بیرجند

http://library.bums.ac.ir

21

تبریز

http://centlibrary.tbzmed.ac.ir

22

تربت جام

http://www.trjums.ac.ir

23

تربت حیدریه

http://amoozesh.thums.ac.ir

24

تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir

25

تهران

http://lib.tums.ac.ir

26

جهرم

http://lib.jums.ac.ir

27

جیرفت

http://www.jmu.ac.ir

28

خلخال

http://www.arums.ac.ir

29

خمین

http://ksm.arakmu.ac.ir

30

دزفول

http://research.dums.ac.ir

31

رفسنجان

http://vcrt.rums.ac.ir

32

زابل

http://www.zbmu.ac.ir

33

زاهدان

http://library.zaums.ac.ir

34

زنجان

http://zums.ac.ir

35

ساوه

http://savehums.ac.ir

36

سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

37

سمنان

http://library.semums.ac.ir

38

سیرجان

http://library.kmu.ac.ir

39

شاهد

http://shahed.ac.ir

40

شاهرود

http://lib.shmu.ac.ir

41

شوشتر

http://shoushtar.ajums.ac.ir

42

شهر کرد

http://lib.skums.ac.ir

43

شهید بهشتی

http://lib.sbmu.ac.ir

44

شیراز

http://dlibrary.sums.ac.ir

45

علوم بهزیستی و توانبخشی

http://lib.uswr.ac.ir

46

فسا

http://lib-search.fums.ac.ir

47

قزوین

http://ofoghlib.qums.ac.ir

48

قم

http://res.muq.ac.ir

49

کاشان

http://research.kaums.ac.ir

50

کردستان

http://clib.muk.ac.ir

51

کرمان

http://library.kmu.ac.ir

52

کرمانشاه

http://lib.kums.ac.ir

53

گراش

http://lib.gerums.ac.ir

54

گلستان

http://goums.ac.ir

55

گناباد

http://dl.gmu.ac.ir

56

گیلان

http://library.gums.ac.ir

57

لارستان

http://larnurse.sums.ac.ir

58

لرستان

http://library.lums.ac.ir

59

مازندران

http://www.mazums.ac.ir

60

مشهد

http://central_library.mums.ac.ir

61

نیشابور

http://www.nums.ac.ir

62

همدان

http://library.umsha.ac.ir

63

یاسوج

http://lib.yums.ac.ir

64

یزد

http://lib.ssu.ac.ir

 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1394/08/04
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal