كتاب لاتين الكترونيكي غير اشتراكي (رايگان)

كتاب لاتين الكترونيكي غير اشتراكي (رايگان)
     
 
نام سایت: FreeBooks4Doctors
آدرس وبی: www.freebooks4doctors.com
زبان: انگلیسی
توضیحات:
وبسایتی حاوی کتب پزشکی
 
     

     
 
نام سایت: bartleby
آدرس وبی: www.bartleby.com
زبان: انگلیسی
توضیحات:
وبسایتی حاوی کتب پزشکی
 
     

     
 
نام سایت: Pdf Search Engine
آدرس وبی: http://www.pdf-search-engine.com
زبان: انگلیسی
توضیحات:
وبسایتی حاوی کتب پزشکی
 
     

     
 
نام سایت: Online Book Pages
آدرس وبی: http://onlinebooks.library.upenn.edu/
زبان: انگلیسی
توضیحات:
وبسایتی حاوی کتب پزشکی
 
     

     
 
نام سایت: crays anatomy of the human body
آدرس وبی: http://www.bartleby.com/107/
زبان: انگلیسی
توضیحات:
وبسایتی حاوی کتب پزشکی
 
     

     
 
نام سایت: anatomy on the internet
آدرس وبی: http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/grossanatomy/anatomy.htm
زبان: انگلیسی
توضیحات:
وبسایتی حاوی کتب پزشکی
 
     

     
 
نام سایت: Book Shelf
آدرس وبی: http://www.ncbi.nlm.nih.gov
زبان: انگلیسی
توضیحات:
وبسایتی حاوی کتب پزشکی
 
     

     
 
نام سایت: DOAB
آدرس وبی: http://www.doabooks.org/
زبان: انگلیسی
توضیحات:
وبسایتی حاوی کتب پزشکی
 
     
 
نام سایت: dentalbook
آدرس وبی: http://medical.dentalebooks.com
زبان: انگلیسی
توضیحات:
وبسایتی حاوی کتب دندانپزشکی
 
تاریخ:
1391/10/10
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal