دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Scopus

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Scopus
با مساعدت معاونت محترم تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت و مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات این معاونت، دسترسی به پایگاه غنی و معتبر اسکوپوس(Scopus) برقرار گردیده است، پژوهشگران محترم می توانند جهت استفاده از این منابع به آدرس www.Scopus.com مراجعه نمایند
تاریخ:
1392/11/15
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal