master list موسسه ISI

master list موسسه ISI
بدینوسیله حسب نیاز مراجعین و کاربران کتابخانه مرکزی در باب نمایه نامه های مختلف موسسهISI و جستجوی یک ژورنال خاص در آن بدینوسیله یکی از درگاههای مفید آن بدین شرح اعلام می گردد. لازم به ذکر است که هم فایلpdfبه روز شده هر نمایه نامه ای در این سایت وجود دارد هم اینکه می تواند ابتدا نمایه نامه را مثلاً: Social science citation index  یا science citation index را که هر دو مشترکاً Web of Science را تشکیل می دهند انتخاب، سپس در آن جستجو را انجام داد.
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
در آخر به پیوست2 لیست جدید و امروزی از این سایت را تقدیم می کنیم لازم به یادآوری است که هر دوی این لیست مجموعه وب آف ساینس را تشکیل می دهند.
تاریخ:
1393/04/02
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal