نصب حفاظ شیشه ایی میزهای مطالعه

نصب حفاظ شیشه ایی میزهای مطالعه
با مساعدتهای معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر محمدپور در خصوص جبران کسری میزهای مطالعه سالن ها، در آذرماه 95 نسبت به نصب حفاظ شیشه ایی بر روی میزهای جدید اقدام گردید.

دانشگاه علوم پزشكي گناباد