کارگاه های برگزار شده در سال 99

ایجاد شده در ۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۱:۱۰ قبل از ظهر

 

ردیف  عنوان کارگاه و تاریخ برگزاری  برنامه کارگاه مجوز کارگاه   CV مدرس منابع آموزشی تاریخ لیست شرکت کنندگان   گروه هدف
 وضعیت برگزاری
حضوری/مجازی 
 
 
 1
 
وبینار آموزشی آشنایی با مفاهیم و مقدمات علم سنجی و ارتقای نشریات و رنکینگ های آکادمیک
 
  تاریخ کارگاه : 99/9/24
 
 
 
 
 
 
 
 دکتر پیام کبیری
 
 
    اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی حضوری
 
 
2
 
 وبینار آموزشی جستجوی منابع علمی
 تاریخ کارگاه :99/9/24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی حضوری

 

 

3

 

 معرفی پایگاه اطلاعاتی UpToDate

 

 تاریخ کارگاه : 99/07/6

 

 

 

 کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

 مجتبی ازقندی

فهیمه عبدی

 

 

 

فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی حضوری

 

 

 4

 

افزایش میزان رویت پژوهش ها در سطح بین الملل

 

تاریخ کارگاه : 99/06/12

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

مجتبی ازقندی

میثم داستانی

سمیه پاک نژاد

 
 

فایل آموزشی 1

فایل آموزشی 2

فایل آموزشی 3

 

 

کلیک کنید

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی حضوری

 

 

5

 

 معرفی و نحوه جستجو در پایگاه

پاب مد 

 

تاریخ کارگاه : 99/06/11

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

فهیمه عبدی

 

 

 

 فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی حضوری

 

 

6

 

 معرفی پورتال، موجودی کتابخانه دیجیتال و نحوه جستجوی منابع

 تاریخ کارگاه : 99/06/02

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

فهیمه عبدی

 

 

 فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

  اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی حضوری

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان کارگاه و تاریخ برگزاری

برنامه کارگاه

مجوز کارگاه

cv

مدرس

منابع آموزشی کارگاه

ارزشیابی

گروه هدف

لیست شرکت کنندگان

 
 
 1
 
وبینار آموزشی آشنایی با مفاهیم و مقدمات علم سنجی و ارتقای نشریات و رنکینگ های آکادمیک
 
  تاریخ کارگاه : 99/9/24
 
 
 
 
 
 
 
 دکتر پیام کبیری
 
 
   اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی
 
 
2
 
 وبینار آموزشی جستجوی منابع علمی
 تاریخ کارگاه :99/9/24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

 

 

3

 

 معرفی پایگاه اطلاعاتی UpToDate

 

 تاریخ کارگاه : 99/07/6

 

 

 

 کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

 مجتبی ازقندی

فهیمه عبدی

 

 

 

فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

 

 4

 

افزایش میزان رویت پژوهش ها در سطح بین الملل

 

تاریخ کارگاه : 99/06/12

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

مجتبی ازقندی

میثم داستانی

سمیه پاک نژاد

 
 

فایل آموزشی 1

فایل آموزشی 2

فایل آموزشی 3

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

 

5

 

 معرفی و نحوه جستجو در پایگاه

پاب مد 

 

تاریخ کارگاه : 99/06/11

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

فهیمه عبدی

 

 

 

 فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

 

6

 

 معرفی پورتال، موجودی کتابخانه دیجیتال و نحوه جستجوی منابع

 تاریخ کارگاه : 99/06/02

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

فهیمه عبدی

 

 

 فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

 

 

 

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس